تیر یک سر گیردار تحت ممان

L(*)
Invalid Input

E(*)
Invalid Input

I(*)
Invalid Input

x(*)
Invalid Input

M(*)
Invalid Input

y
Invalid Input

Y max
Invalid Input

بالا