نیروی جک هیدرولیک

فشار-bar
Invalid Input

قطر پیستون-cm
Invalid Input

قطر شافت-cm
Invalid Input

نیروی رفت-ton
Invalid Input

نیروی برگشت-ton
Invalid Input

بالا