ضخامت جداره لوله و مخازن استوانه ای

فشار-bar(*)
Invalid Input

استحکام کششی-Mpa(*)
Invalid Input

قطر خارجی-mm(*)
Invalid Input

ضریب اطمینان(*)
Invalid Input

ضخامت جداره-mm
Invalid Input

بالا