تیر با تکیه گاه های ساده و بار مرکزی

F(*)
Invalid Input

x(*)
Invalid Input

L(*)
Invalid Input

E(*)
Invalid Input

I(*)
Invalid Input

M-AB
Invalid Input

M-BC
Invalid Input

Y- AB
Invalid Input

Y max
Invalid Input

بالا