خدمات طراحی CAD

اسپادان تکنیک خدمات 3D CAD را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند طراحی مهندسی ارائه می دهد. تمام طرح ها با استفاده از  CATIA ایجاد می شود که از گسترده ترین نرم افزار های CAD امروزه است. تلاش ما برای ایجاد مدل های CAD قوی است که می تواند به راحتی تغییر کند، تا قابلیت تکامل و توسعه محصول را اشته باشیم.

بالا