خدمات مهندسی توسعه محصولات

اسپادان تکنیک خدمات مهندسی توسعه را برای شرکتهای مشتری فراهم می کند که نیاز به رهبری بالقوه برای توسعه محصولات جدید دارند.

خدمات مهندسی توسعه محصول عبارتند از:

     نوشتن مشخصات برای تعریف محصول
     تولید طرح های مفهومی اولیه با همکاری طراحان صنعتی
     طراحی دقیق با استفاده از نرم افزار CAD 3D
     توسعه و آزمایش نمونه اولیه
     آزمایش محیط زیست
     مستندات برای انتشار به تولید

برای قطعات تزریق پلاستیک تزریق و ریخته گری، اسپادان تکنیک میتواند خدمات زیر را نیز ارائه دهد:

     نمونه اولیه سریع با استفاده از استریولیتوگرافی (SLA)
     تولید محدود با استفاده از قطعات ریخته گری شده اجرا می شود

بالا