ویژگی ها و تعاریف مهم مواد پیزو الکتریک -مورگان

امروزه در جهان از مواد هوشمند استفاده های زیادی می شود یکی از دسته مواد پرکاربرد،پیزو الکتریک ها می باشد.
از مواد پیزو الکتریک به عنوان عملگر و حس گر استفاده می گردد.

اگر به ماده پیزو الکتریک ولتاژ الکتریکی داده شود و از آن جابه جایی و کرنش گرفته شود،از آن به عنوان عملگر استفاده شده است.

اگر به ماده پیزو الکتریک جابه جایی و کرنش داده شود و از آن ولتاژ الکتریکی گرفته شود،از آن به عنوان حسگر استفاده شده است.

یکی دیگر از کاربردهای مواد پیزو الکتریک موتورهای پیزو الکتریک می باشند.

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

بالا