خدمات تحقیق و توسعه محصولات و خطوط تولید

 ما به شرکتهای مشتری کمک می کنیم محصولات جدیدی مانند تجهیزات پزشکی و محصولات مصرفی را توسعه دهند. ما همچنین تحقیق و توسعه را برای ایجاد راه حل برای برنامه های منحصر به فرد انجام می دهیم. اسپادان تکنیک خدمات مهندسی را برای شرکتهایی که یا کارکنان مهندسی ندارند، فراهم می کند و یا نیاز به منابع اضافی پروژه را فراهم می کند. 


 

 

 

بالا